Quạt thông gió vuông Deton motor thường – FAG35-4T