Quạt thông gió vuông Deton motor thường – FAG30-4T