QUẠT SÀN CÔNG NGHIỆP CÓ TUỐC NĂNG SƠN DETON-FE 50T