QUẠT SÀN CÔNG NGHIỆP CÓ TUỐC NĂNG SƠN DETON- FE 45T